Στερεά απόβλητα

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ένας από τους βασικούς τομείς της εταιρείας. Η ΕΠΤΑ έχει σχεδιάσει και επιβλέψει ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως: 

  • Μονάδες μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας 
  • Μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων  
  • Πράσινα σημεία & σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
  • Συστήματα διαλογής στην πηγή ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (απόβλητα συσκευασιών, ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, κλπ.) 
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής 
  • Μονάδες με παραγωγή ενέργειας από τα απόβλητα 
  • Συστήματα διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων 
  • Αποκαταστάσεις ρυπασμένων χώρων & ΧΑΔΑ 

 

Στον τομέα αυτό, η ΕΠΤΑ αναλαμβάνει  

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχεδιασμό εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Τεχνικές Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες, Τεύχη Δημοπράτησης). 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, Τεχνική υποστήριξη κατά την προμήθεια/ δημοπράτηση/ ανάθεση του έργου, Σύμβουλος έργων ΣΔΙΤ. 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προετοιμασία Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων, Περιφερειακών Σχεδίων και Τοπικών Σχεδίων για Δήμους αναφορικά με τα αστικά στερεά απόβλητα αλλά και ειδικά ρεύματα όπως πλαστικά μίας χρήσης, επικίνδυνα, κλπ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Υποστήριξη των Δήμων ή άλλων οργανισμών στην ανάπτυξη και υλοποίηση συστημάτων χωριστής συλλογής (ανακυκλώσιμα υλικάβιοαπόβλητα κα). Σχεδιασμό γωνιών ανακύκλωσης και δικτύων κάδων και λοιπού εξοπλισμού.