Νερά & Υγρά απόβλητα

Η ΕΠΤΑ σχεδιάζει και επιβλέπει έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων όπως:  

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων / αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) 
  • Μονάδες επεξεργασίας ιλύος 
  • Δίκτυα αποχέτευσης 
  • Δίκτυα ύδρευσης 
  • Μονάδες επεξεργασίας νερού 
  • Αντιπλημμυρικά έργα 
  • Μονάδες αφαλάτωσης
     
ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχεδιασμό εγκαταστάσεων και δικτύων (Τεχνικές Προμελέτες, Οριστικές Μελέτες, Τεύχη Δημοπράτησης). 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας, Τεχνική υποστήριξη κατά την προμήθεια/ δημοπράτηση/ ανάθεση του έργου. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση υδραυλικών έργων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.