Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Ν. Σκιάθου

Η ΕΠΤΑ ανέλαβε την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Σκιάθου, στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου.

Το ΤοΣΔΑ του Δήμου Σκιάθου περιλαμβάνει μία σειρά από προτάσεις για την ενίσχυση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης, από την πρόληψη έως και την ανακύκλωση/ ανάκτηση υλικών, και την υιοθέτηση των θεσμοθετημένων σε επίπεδο Δήμου μέτρων.

Οι υπηρεσίες που παρείχε η ΕΠΤΑ περιελάμβαναν:

  • Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και αξιολόγηση
  • Ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
  • Θέσπιση κατευθυντήριων στόχων, ποσοτικών και ποιοτικών, στους τομείς της ευαισθητοποίησης, πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης
  • Εκπόνηση σχεδίου δράσης για την επίτευξη των άνω στόχων
  • Εκπόνηση ανάλυσης κόστους – οφέλους του προτεινόμενου σχεδίου δράσης.

 

 

Share:
facebook
twitter