Τεχνική Υποστήριξη του για την Κατασκευή ΜΕΑ Περιφέρειας Ηπείρου

Το έργο αφορούσε το έργο ΣΔΙΤ της κατασκευής Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου. Το έργο και ο Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής. Η συνολική επένδυση ήταν στα 45,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εγγυημένη χρηματοδότηση 20 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτήθηκε από τον ανάδοχο – κατασκευαστή με ίδια κεφάλαια. Το έργο της Περιφέρειας Ηπείρου σχεδιάστηκε για 72.000 τόνους σύμμεικτων απορριμμάτων και 8.000 τόνους προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, με μέγιστη δυναμικότητα επεξεργασίας τους 105.000 τόνους/έτος και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας με παραγωγή ενέργειας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν :

  • Τεχνική και οικονομική διαχείριση/διεύθυνση του έργου ΣΔΙΤ
  • Επίβλεψη Κατασκευής
  • Διαχείριση έργου (σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.)
  • Υποστήριξη κατά τις συμβατικές διαδικασίες
Share:
facebook
twitter