Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στη ΒΙΠΕ Ασπροπύργου

Το έργο αφορούσε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στη ΒΙΠΕ Ασπροπύργου.

Το Βιομηχανικό Συγκρότημα Ασπροπύργου περιλαμβάνει ένα Διυλιστήριο δυναμικότητας 148.000 bbl/d, στο οποίο απασχολούνται περίπου 2.000 εργαζόμενοι.

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός εξατομικευμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων για την ενίσχυση της πρόληψης και διαλογής στην Πηγή, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, με στόχο τη μείωση κατά 70% της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της υλοποίησης, δόθηκε έμφαση στη δημιουργία ενός εξατομικευμένου συστήματος χωριστής συλλογής, στοχευμένο σε 10 διακριτά ρεύματα αποβλήτων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, απορρίμματα τροφίμων, tetrapak, πλαστικά καπάκια, μπαταρίες, μικρές συσκευές, λαμπτήρες).

Συνολικά 250 κάδοι με ειδική σήμανση τοποθετήθηκαν στα διάφορα κτίρια του συγκροτήματος για την υποστήριξη δραστηριοτήτων χωριστής συλλογής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συλλογή βιοαποβλήτων από εστιατόρια και άλλες εγκαταστάσεις εστίασης.

Share:
facebook
twitter