Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής

H EΠΤΑ Α.Ε., ως μέλος σύμπραξης μελετητικών γραφείων, εκπόνησε τη μελέτη για το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Το έργο  αποσκοπεί στην ανάπτυξη του περιφερειακού σχεδίου/ στρατηγικής για τον καθορισμό της βάσης για μελλοντικές επενδύσεις, στόχους, δραστηριότητες και στόχους επιδόσεων για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις διαδικασίες συλλογής, ανάκτησης και διάθεσης για τα διάφορα ρεύματα στερεών αποβλήτων που παράγονται σε ολόκληρη την περιοχή μελέτης και επικεντρώνεται κυρίως στη διαχείριση και ανακύκλωση των γενικών οικιακών στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών αστικών αποβλήτων από νοικοκυριά, των εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων, των αποβλήτων κήπων και πάρκων, των απόβλητων κατασκευών και κατεδαφίσεων και άλλων ειδών αποβλήτων.

Το περιφερειακό σχέδιο θα ενεργήσει ως βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης και πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων του νέου Εθνικού Σχεδίου και των νόμων και κανονισμών που διέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων.

Tο σχέδιο είναι προσανατολισμένο στους ακολούθους στόχους:

– Η ενισχυμένη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και των οργανικών αποβλήτων.

– Η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που θα οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε ποσοστό μικρότερο του 10% έως το 2030.

– Η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου συλλογής οργανικών αποβλήτων μέχρι το τέλος του 2022.

– Η ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία οργανικών αποβλήτων (βιομάζα) αλλά και η παραγωγή δευτερογενών υλικών (κομπόστ).

– Η κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων και μονάδων επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων.

Οι υπηρεσίες που παρείχε η ΕΠΤΑ περιελάμβαναν:

  • Καταγραφή των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης ανάλογα με τον τύπο και την προέλευση.
  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Αξιολόγηση των μεθόδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, ανάκτησης και διάθεσης των αποβλήτων.
  • Προτάσεις για τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να βρίσκονται οι υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  • Πρόταση για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, των μονάδων επεξεργασίας, των μονάδων κομποστοποίησης, των σταθμών μεταφόρτωσης, των χώρων διάθεσης, κ.λπ.
  • Εκτίμηση του κόστους κατασκευής των υποδομών διαχείρισης.
  • Εκπόνηση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Share:
facebook
twitter