Περιφερειακό πρόγραμμα για την υποστήριξη 66 Δήμων στην ανάπτυξη χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων

Το έργο αφορούσε την παροχή τεχνικής υποστήριξης στον ΕΔΣΝΑ, του αρμόδιου φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, για την υλοποίηση περιφερειακού προγράμματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Ο ΕΔΣΝΑ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού για την υποστήριξη των Δήμων της Αττικής στην αρχική εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΠΤΑ παρείχε υπηρεσίες συμβούλου για:

  • τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της διανομής του εξοπλισμού στους συμμετέχοντες Δήμους
  • την παραγωγή επικοινωνιακού υλικού
  • τη διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης
  • για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους συμμετέχοντες Δήμους
  • Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης των Δήμων στην υλοποίηση χωριστής συλλογής
  • Για τη δημιουργία πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος από τον ΕΔΣΝΑ

Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, 34 Δήμοι ανέπτυξαν πιλοτικές εφαρμογές χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και έθεσαν τις βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου και την καθολική εφαρμογή της δράσης, η οποία άλλωστε αποτελεί και θεσμική υποχρέωση των Δήμων.

Share:
facebook
twitter