Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Ανατολικού Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του Ανατολικού Τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μέγιστη δυναμικότητα επεξεργασίας 182.000 tn/yr από την οποία

α) 160.000 tn/yr σύμμεικτα ΑΣΑ με πραγματικές εισροές της τάξης των 128.200 tn/yr και

β) 22.000 tn/yr προδιαλεγμένα βιοαποβλητα με διαλογή στην πηγή.

Η επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ στη ΜΕΑ περιλαμβάνει προεπεξεργασία και μηχανική διαλογής για ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών ενώ η λειτουργία της είναι διπλή και προσαρμοζόμενη αναλόγως της ζήτησης των προϊόντων:

    • Κύρια λειτουργία είναι η λειτουργία παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου (SRF/RDF) με κύρια προϊόντα το καύσιμο και τα ανακυκλώσιμα υλικά.
    • Εναλλακτικά, η λειτουργία της μονάδας προσαρμόζεται προς την παραγωγή κομπόστ τύπου Α (CLO) από το οργανικό κλάσμα των σύμμεικτων ΑΣΑ.

Τα κύρια προϊόντα περιλαμβάνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά καθώς και το απορριμματογενές καύσιμο και το CLO.

Η επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων περιλαμβάνει στάδιο προεπεξεργασίας και βιολογική επεξεργασία που αναλόγως της λειτουργίας της μονάδας μπορεί να περιλαμβάνει στάδιο αναερόβιας χώνευσης ακολουθούμενο από αερόβια κομποστοποίηση και ωρίμανση ή απευθείας αερόβια επεξεργασία και ωρίμανση. Κύρια προϊόντα αποτελούν το βιοαέριο που αξιοποιείται για την κάλυψη θερμικών αναγκών της εγκατάστασης και κομπόστ υψηλής ποιότητας για χρήση στη γεωργία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν:

– Περιβαλλοντική μελέτη και έκδοση ΑΕΠΟ

– Τεχνική Προμελέτη

– Τεύχη Δημοπράτησης

Share:
facebook
twitter