Πρόγραμμα “Ορίζων 2020”

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. συμμετείχε ως τεχνικός εταίρος στο C-TRACK 50, έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο στήριξε τους μακροπρόθεσμους στόχους της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), κινητοποιώντας και καθοδηγώντας τις δημόσιες αρχές στον καθορισμό μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων ενεργειακής πολιτικής και υποστηρίζοντας τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση και την εφαρμογή φιλόδοξων ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και την πολιτική για το κλίμα, προκειμένου να επιτευχθεί ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διετέλεσε Συντονιστής Έργου της C-Track 50.

Διοργανώθηκαν αρκετές, με επιτυχία, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης για τις τοπικές αρχές που υποστηρίζονται από το C Track 50, συζητώντας με τους συμμετέχοντες προτεραιότητες πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για το 2050.  Επιπλέον, συζητήθηκαν οι προκλήσεις στον τοπικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ενώ εντοπίστηκαν 12 έργα προτεραιότητας ανά δήμο, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να επιδιωχθούν ενεργά, μέσω της ανάπτυξης προτάσεων χρηματοδότησης, με την υποστήριξη του έργου.

Εταίροι από έντεκα (11) διαφορετικές χώρες της ΕΕ συμμετείχαν στο έργο C-TRACK 50 για περίοδο τριών (3) ετών.

Share:
facebook
twitter