ΧΥΤΑ Άρτας

Το έργο αποσκοπούσε στο σχεδιασμό του χώρου υγειονομικής ταφής για τα υπολειμματικά απόβλητα (ΧΥΤΥ) στην Άρτα, στην Περιφέρεια Ηπείρου και σχεδιάστηκε με διάρκεια ζωής 16 ετών και δυναμικότητα περίπου 850.000 m3 για τις ανάγκες τελικής διάθεσης υπολειμμάτων.

Το έργο περιελάμβανε σύστημα επένδυσης, έργα ομβρίων υδάτων, συστήματα συλλογής και επεξεργασίας εκχυλισμάτων, συλλογή και επεξεργασία βιοαερίου, μονάδα επεξεργασίας έκπλυσης, τελική επένδυση και άλλες υποδομές.

Η ΕΠΤΑ ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου και την επιτυχή έγκρισή της.

Share:
facebook
twitter