Τεχνική Υποστήριξη για την Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών

Η ΕΠΤΑ παρείχε τεχνική βοήθεια στον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (ΦοΔΣΑ) για την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ – Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων Σερρών στο πλαίσιο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα). Το έργο και ο Τεχνικός Σύμβουλος του χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Συνοχής. Η μονάδα σχεδιάστηκε με δυναμικότητα επεξεργασίας 63.000 tn/έτος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν :

 • Σύνταξη πρότασης υπαγωγής σε ΣΔΙΤ και υποστήριξη για την έγκρισή της από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ
 • Εξέταση των δυνατοτήτων για σύμπραξη ιδιωτικού τομέα στο έργο
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση έργου
 • Σύνταξη του φακέλου του διαγωνισμού για την υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ
 • Ανάλυση κόστους-οφέλους (ΑΚΟ) και αίτηση χρηματοδότησης
 • Αξιολόγηση υποβληθέντων προτάσεων – Υποστήριξη στις διαδικασίες προμήθειας/ ανάθεσης
 • Βοήθεια στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων – Σχέδιο Συμφωνίας Επικοινωνίας ΣΔΙΤ
 • Ανασκόπηση της τελικής μελέτης σχεδιασμού για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων
 • Επίβλεψη κατασκευής των εργασιών
 • Επίβλεψη δοκιμαστικής λειτουργίας
 • Διαχείριση Έργου (σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε.)
Share:
facebook
twitter