Σχεδιασμός ΧΥΤΑ και Αποκατάσταση Χωματερής στην Ιορδανία

Το έργο αφορούσε στον σχεδιασμό Χώρου Υγειονομικής Ταφής (XYTA) στην περιοχή Azraq της Ιορδανίας (συνολικής χωρητικότητας 6.731.000 m3) με τον πιο οικονομικά αποδοτικό και οικονομικά προσιτό τρόπο, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν οι παρακάτω:

  • Φάση 1: Αξιολόγηση δεδομένων, συλλογή και ανάλυση – Προκαταρκτικός σχεδιασμός έργου
  • Φάση 2: Εκπόνηση Προμελέτης
  • Φάση 3: Εκπόνηση ΜΠΕ
  • Φάση 4: Εκπόνηση Οριστικής Μελέτης
Share:
facebook
twitter