Περιφερειακή διαχείριση απορριμμάτων στη νότια περιοχή του Αζερμπαϊτζάν

Στόχος του έργου ήταν η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης και περιφερειακού επενδυτικού σχεδίου για την εξέταση των δυνατοτήτων και των οφελών από τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη νότια περιφέρεια του Αζερμπαϊτζάν με κατάλληλα συστήματα συλλογής και μεταφοράς, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και ανακύκλωσης και χώρους υγειονομικής ταφής.

Επιπλέον, ένας άλλος στόχος του έργου ήταν η παροχή τεχνικών εισροών στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για την προετοιμασία και την ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Share:
facebook
twitter