Μονάδα Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας Δυτικού Τομέα Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο αφορά στο σχεδιασμό Μονάδας Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων του Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει:

(i) Μονάδα επεξεργασίας ΑΣΑ δυναμικότητας 262.700 t/yr,

(ii) Μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με διαλογή στην πηγή δυναμικότητας 35.000 t/yr.

Η επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ περιλαμβάνει στάδια προεπεξεργασίας, μηχανικής διαλογής και βιολογικής επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών και την ελαχιστοποίηση παραγωγής υπολείμματος. Τα κύρια προϊόντα περιλαμβάνουν ανακυκλώσιμα υλικά (Χαρτί, Πλαστικά, Μέταλλα, Γυαλί) και απορριμματογενή καύσιμα (SRF/RDF).

Η επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων περιλαμβάνει στάδιο προεπεξεργασίας και βιολογική επεξεργασία δύο σταδίων: i. αναερόβια χώνευση και ii. αερόβια βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση/ωρίμανση) και εξευγενισμό του παραγόμενου κομπόστ. Κύρια προϊόντα αποτελούν το βιοαέριο που αξιοποιείται για την κάλυψη θερμικών αναγκών της εγκατάστασης και κομπόστ υψηλής ποιότητας για χρήση στη γεωργία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν:

– Μελέτη Χωροθέτησης

– Περιβαλλοντική μελέτη και έκδοση ΑΕΠΟ

– Τεχνική Προμελέτη των εγκαταστάσεων

– Τεύχη Δημοπράτησης

Share:
facebook
twitter