Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή 6 Πράσινων Σημείων στην Π.Ε. Λάρισας

Το έργο περιλάμβανε τον σχεδιασμό 6 Πράσινων Σημείων στην Π.Ε. Λάρισας.

Τα Πράσινα Σημεία είναι εγκαταστάσεις όπου το κοινό μπορεί να απορρίψει διάφορα ρεύματα οικιακών αποβλήτων σε ειδικά σημεία συλλογής, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους.

Τα Πράσινα Σημεία Π.Ε. Λάρισας σχεδιάστηκαν για να δέχονται πολλαπλά ρεύματα αποβλήτων, όπως ανακυκλώσιμα, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), μπαταρίες, κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα, πράσινα και ογκώδη απόβλητα, με σκοπό την προώθηση της χωριστής συλλογής και αξιοποίησης των αποβλήτων, μετριάζοντας έτσι τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις της υφιστάμενης διαχείρισης απορριμμάτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΠΤΑ περιλάμβαναν:

– Περιβαλλοντική Μελέτη και έκδοση ΠΠΔ

– Οριστική Μελέτη

– Τεύχη δημοπράτησης

– Σχέδιο και Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας

Share:
facebook
twitter