Μελέτες για την κατασκευή δύο ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Το έργο αποσκοπούσε στο σχεδιασμό δύο χώρων υγειονομικής ταφής στο Ελληνικό (συνολική χωρητικότητα 210.410 m3) και στο Καρβουνάρι (συνολική χωρητικότητά 389.414 m3) στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Οι υπηρεσίες που παρείχε η ΕΠΤΑ περιλάμβαναν:

  • Επιτόπια Έρευνα
  • Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • Οριστική μελέτη για το σχεδιασμό του έργου
  • Τεύχη Δημοπράτησης
  • Εκτίμηση κόστους και λειτουργικού κόστους
  • Προετοιμασία εγχειριδίων λειτουργίας και ασφάλειας
Share:
facebook
twitter