Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Περιφέρειας Αττικής

Το έργο αποσκοπούσε στην εκπόνηση Περιφερειακού Γενικού Σχεδίου/Στρατηγικής για την Περιφέρεια Αττικής (τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας) για τη δημιουργία της βάσης για μελλοντικές επενδύσεις, στόχους, δραστηριότητες και στόχους απόδοσης για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Το γενικό σχέδιο περιελάμβανε διαδικασίες συλλογής, ανάκτησης και διάθεσης για τις διάφορες ροές στερεών αποβλήτων που παράγονται σε ολόκληρη την περιοχή.

Το περιφερειακό γενικό σχέδιο λειτουργεί ως βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης και πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων και των στόχων επιδόσεων του εθνικού σχεδίου και των εφαρμοστέων νόμων και κανονισμών της ΕΕ.

Εκτός από την εκτέλεση του Περιφερειακού Σχεδίου, η ΕΠΤΑ υλοποίησε τη Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και παρείχε υποστήριξη στον Πελάτη μέχρι την έγκριση του ΣΕΕΑ και του Περιφερειακού Γενικού Σχεδίου.

Share:
facebook
twitter