Αξιολόγηση βιωσιμότητας του συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ιορδανία

Στόχος αυτού του έργου ήταν η αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου οξέος (ULAB) στην Ιορδανία.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εργασίες:

  1. Χαρτογράφηση αποβλήτων
  2. Τεχνική και οικονομική σκοπιμότητα
  3. Προσδιορισμός των υφιστάμενων φραγμών και κενών
  4. Εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων
  5. Παρουσίαση των νομικών, διαδικαστικών και διαρθρωτικών επιλογών και παροχή των οφελών και των μειονεκτημάτων κάθε επιλογής (επιλογές ΣΔΙΤ και μη ΣΔΙΤ).

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της βιωσιμότητας του συστήματος, επισημαίνονται και τα μέτρα που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός  περιβαλλοντικά και οικονομικά υγιούς συστήματος, σύμφωνου με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, και προσαρμοσμένου στις τοπικές συνθήκες.

Share:
facebook
twitter