Νέες βιώσιμες επενδύσεις έως το 2030

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, ολοκλήρωσε τον Ενεργειακό Σχεδιασμό του για το έτος 2030, εκπονώντας το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), το οποίο έχει ως στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 που προέρχονται από τις δραστηριότητες των υπηρεσιών του Δήμου τουλάχιστον κατά 40%. Ο Ενεργειακός Σχεδιασμός υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή του συνόλου των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου και την τεχνική υποστήριξη της ΕΠΤΑ Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων και στις 18 Νοεμβρίου 2021 παρουσιάστηκε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς που προέρχονται από Κατανάλωση Ενέργειας στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη κατά το έτος αναφοράς 2014 έδειξε ότι εκπέμφθηκαν συνολικά 9.588 χιλιάδες τόνοι CO2, από τους οποίους 53% δημοτικό φωτισμό, 38% τα δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις και 9% από τα δημοτικά οχήματα. Στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας περιγράφονται τόσο οι δράσεις που έχει ήδη εκκινήσει ο Δήμος, όσο και εκείνες που προγραμματίζει να αναλάβει για: α) τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του και β) την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Αναλύονται, επίσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις προτάσεις.

Ο Δήμος Νίκαιας -Αγ. Ι. Ρέντη, έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2, έχοντας εκκινήσει τις διαδικασίες για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε τέσσερα (4) σχολικά κτίρια και στο κλειστό κολυμβητήριο των Αθλητικών εγκαταστάσεων «Πλάτων» και μεμονωμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε σχολικά κτίρια. Ο Δήμος προγραμματίζει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε επιπλέον κτίρια και την σταδιακή  ενεργειακή αναβάθμιση  του οδοφωτισμού.

Μέσω των ανωτέρω παρεμβάσεων αναμένεται να επιτευχθεί μείωση εκπομπών CO2 σε ποσοστό τουλάχιστον 60%, πετυχαίνοντας αφενός τους εθνικούς στόχους και θέτοντας αφετέρου ως νέο στόχο την ανθρακική ουδετερότητα για το έτος 2040. Υλοποιώντας τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς άμεσης αρμοδιότητας του και διοργανώνοντας αντίστοιχες εκδηλώσεις, ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη θα αποτελέσει τον φορέα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και το πρότυπο για τους δημότες (κατοικίες), για τη μεταποίηση και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια του Δήμου, ώστε με τη σειρά τους να πραγματοποιήσουν αντίστοιχες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Share:
facebook
twitter